Cable Wire Exhibition in Ho Chi Minh city Vietnam, 2017

Nov 29, 2017

Welcome to visit Wire and Cable Exhibition in Ho Chi Minh.  Date: 6th - 8th, Dec. 2017. Our Booth No.: 1172.  Welcome to visit us. www.centralplaincable.com

Chào mừng đến với thành phố Hồ Chí Minh Truyền hình cáp. Triển lãm 2017.Ngày 12 tháng 6-8 ngày: 2017.Số bàn của chúng ta là 1172.Chào mừng đến thăm chúng ta. www.centralplaincable.com